کارآفرینی مجارستان

کارآفرینی در مجارستان در سال 2018 می تواند به گونه‌های انجام پذیرد و از راه‌های حقوقی‌ متعددی انجام پذیرد. یک خارجی می تواند برای کارآفرینی در مجارستان و مهاجرت به مجارستان مهمترین امور حقوقی را انجام دهد . در این قسمت می خواهیم در رابطه با کارآفرینی در مجارستان صحبت کنیم. موسسه حقوقی ملک پور با ارائه مشاوره تخصصی توسط وکلا و کارشناسان و با همکاری وکیل مهاجرت در زمینه ی کارآفرینی در مجارستان شما را در این امر یاری می نماید.

کارآفرینی به عنوان یک عامل اصلی برای توسعه اقتصادی، رشد، رقابت، اشتغال و بهره وری در طول سی سال گذشته اهمیت زیادی یافته است. کارآفرینی همچنین به عنوان یکی از عوامل حیاتی در ایجاد نوآوری در سطح منطقه ای و کشوری مطرح بوده است. با این حال، میزان و مقدار نفوذ کارآفرینی در مناطق مختلف یک کشور متفاوت است. نرخ راه اندازی شرکت ها تحت تاثیر ویژگی های متنی نهادی و نظارتی، ورودی و ساختار بازار و کیفیت سرمایه انسانی تاثیر قرار دارد.
کارآفرینی همچنین در سیاست به عنوان موتور رقابت و رشد منطقه ای اهمیت یافته است. پس از بحران جهانی، کارآفرینی به عنوان یک عنصر کلیدی در حمایت از بهبود اقتصادی و رشد اشتغال مورد توجه بیشتری قرار گرفت. بحران جهانی تفاوت بین مکان ها را نمایان تر کرد.
سیاست های منطقه ای نشان دهنده تناسب آنها با نیازهای تجاری با در نظر گرفتن خصوصیات محیط های اقتصادی و تجارت منطقه ای است. جوانبی که باید در تعریف و اجرای سیاست کارآفرینی مد نظر قرار گیرد: شناسایی نوآوری و فناوری تجاری لازم؛ نوسازی و بهبود سیستم مالی (ارائه بودجه و سرمایه اولیه)؛ انعطاف پذیری موانع نهادی در بازار تولید و نیروی کار؛ و مراحل اداری و بوروکراسی که در ورود به کشور مانع ایجاد می کند.
استراتژی رشد اقتصادی اروپا تا سال ۲۰۲۰، در منطقه رشد هوشمند و به ویژه طرح «اتحادیه نوآوری» نقش سیاست های منطقه ای در افزایش پتانسیل رشد اتحادیه اروپا با ترویج نوآوری در تمام مناطق و در عین حال تضمین همکاری بین اتحادیه اروپا، پشتیبانی ملی و منطقه ای برای نوآوری، تحقیق و توسعه، کارآفرینی و فناوری اطلاعات و ارتباطات را برجسته می سازد.
پروژه شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی (GEDI) برای ارزیابی مناسب کارآفرینی بر اساس تعریف چند بعدی آن و ارائه طرحی مفید برای تجزیه و تحلیل سیاست و توسعه ایجاد شد. ویژگی های برجسته شاخص GEDI عبارتند از (۱) بافتمندی اطلاعات سطح فردی با توجه به شرایط نهادی یک کشور؛ (۲) استفاده از ۱۴ معیار متنی برای نگرش، توانایی ها و اهداف کارآفرینانه، (۳) درک این موضوع که ارکان مختلف برای افزایش سطح کارایی سیستم همکاری دارند. و (۴) و در نتیجه پذیرش این موضوع که عملکرد کارآفرینی ملی ممکن است تحت تاثیر موانعی باشد، به عنوان مثال، ضعف نهادهای اداری می تواند عملکرد سیستم را محدود نماید.

ویژگی های اصلی مناطق مجارستان

کشور مجارستان دارای هفت منطقه ناهمگن از نظر شاخص های مختلف با توجه به رشد، جمعیت، ساختار اقتصادی، نوآوری و کیفیت منابع انسانی است.
مجارستان در سال ۱۹۹۹ به موجب قانون اصلاحی توسعه منطقه ای و برنامه ریزی فیزیکی به هفت منطقه مجارستان مرکزی که شهر بوداپست در آنجا قرار دارد، ترانسدانوبیای مرکزی، ترانسدانوبیای غربی، ترانسدانوبیای جنوبی، مجارستان شمالی، دشت بزرگ شمالی، دشت بزرگ جنوبی تقسیم شده است. باید توجه داشت که تقسیم بندی این مناطق صرفاً بر اساس برنامه ریزی آماری و بدون در نظر گرفتن ویژگی های منطقه ای، سنتی یا فرهنگی متفاوت صورت گرفته است. علاوه بر این، زبان مجارستانی در تمام مناطق زبان رسمی است.
سرانه تولید ناخالص داخلی در این هفت منطقه در کشور مجارستان متفاوت است. جای تعجب نیست که منطقه مرکزی مجارستان دارای بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی است. دیگر مناطق با سرانه تولید ناخالص داخلی نسبتا بالا در بخش غربی این کشور واقع شده است (رودخانه دانوب به عنوان یک مرز طبیعی در بین این مناطق است) و شامل ترانسدانوبیای غربی، ترانسدانوبیای مرکزی و ترانسدانوبیای جنوبی می شود. مناطق با کمترین سرانه تولید ناخالص داخلی در بخش شرقی کشور واقع شده است و عبارتند از دشت بزرگ جنوبی، دشت بزرگ شمالی و مجارستان شمالی. مناطق واقع در سمت شرق رودخانه دانوب در مقایسه با مناطق دیگر در سمت غربی این رودخانه جزء مناطق توسعه نیافته و سنتی می باشد.
برخی از شاخص های توسعه منطقه ای: حوزه های تخصص، گردش مالی صنعتی، جمعیت فعال اقتصادی، بیکاری، نیروی کار ماهر، دسته بندی نوآوری OECD و منابع مالی در دسترس.

شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی (GEDI)

شاخص GEDI کارآفرینی را به عنوان بخشی از سیستم ملی کارآفرینی در نظر می گیرد. به این ترتیب کارآفرینی در پاسخ به تعامل پویا بین نگرش کارآفرینانه، توانایی ها و اهداف و توسط افراد که موجب تخصیص منابع از طریق ایجاد و بهره برداری از سرمایه گذاری های جدید می شوند، رخ می دهد. GEDI اولین شاخص پیچیده با تمرکز بر جنبه های کیفی و چند بعدی کارآفرینی است و مبتنی بر ۲۸ متغیر می باشد. این شاخص همچنین دارای زیر شاخص های زیر است:
نگرش کارآفرینانه (ATT) عبارت از ارزیابی فرصت های کارآفرینی بالقوه است چرا که کارآفرینی بستگی به شناخت و بررسی فرصت های کاری جدید دارد. همچنین داشتن مناسب برای راه اندازی کسب و کار مورد نظر و شبکه های شخصی خود برای بهره برداری از این فرصت ها حائز اهمیت است. علاوه بر این، ترس از شکست برای شروع فعالیت تجاری می تواند حتی در صورت وجود مهارت های لازم و تشخیص فرصت ها، اثر منفی بر نگرش کارآفرینی داشته باشد. به علاوه، عوامل نهادی مانند اندازه بازار، سطح تحصیلات دانشگاهی جمعیت، فضای تجاری در یک کشور، استفاده از اینترنت و نگرش های فرهنگی نیز در توسعه کارآفرینی تاثیرگذار است.
توانایی کارآفرینی (ABT) اصولا مرتبط با ارزیابی توانایی های مورد نیاز برای شروع فعالیت های تجاری با پتانسیل رشد بالا است. پتانسیل رشد بالا با توجه به معیارهای کیفی مانند انگیزه برای شروع فعالیت و گرایش به فناوری و همچنین سطح تحصیلات کارآفرین و میزان رقابت در بازار ارزیابی می شود. متغیرهای نهادی برای ارزیابی توانایی کارآفرینی شامل آزادی در ایجاد کسب و کار، راه اندازی و تعلیق شرکت، ظرفیت جذب نیروی انسانی، فناوری، سطح تحصیلات کارکنان و محیط تجاری تحت سلطه چند شرکت قدرتمند می باشد.
انگیزه کارآفرینی (ASP) شامل مناسب ترین متغیرهای فردی و نهادی برای ارزیابی هر دو وجه فردی و نهادی مربوط به گسترش بیشتر بازار، نوآوری بیشتر در کارآفرینی است. متغیرهای فردی برای ارزیابی جدید بودن یک محصول و فناوری استفاده شده، بین المللی بودن تجارت، رشد بالای جاه طلبی، و در دسترس بودن منابع مالی غیررسمی است. متغیرهای نهادی برای ارزیابی پتانسیل تحقیق و توسعه، پیچیدگی تجاری و نوآوری، سطح جهانی شدن، و در دسترس بودن سرمایه گذاری است.

انطباق منطقه ای از شاخص کارآفرینی و توسعه جهانی

به منظور استفاده از شاخص GEDI در تجزیه و تحلیل منطقه ای، داده ها و متغیرهای مورد استفاده باید شرایط منطقه ای را بازتاب دهد. مهمترین مسئله در مورد متغیرهای فردی در دسترس بودن حجم نمونه برای هر یک از هفت منطقه مجارستان است. با این حال، استفاده از متغیرهای نهادی برای تجزیه و تحلیل منطقه ای پیچیده تر است. در حالت ایده آل، برای تجزیه و تحلیل منطقه ای و تجزیه و تحلیل در سطح کشوری از متغیرهای یکسان استفاده می کنیم. متاسفانه، بسیاری از متغیرهای نهادی برای برخی مناطق خاص در دسترس نیست. چندین گزینه برای غلبه بر این محدودیت وجود دارد. یکی از راه حل های ممکن در استفاده متغیرهای نهادی در سطح کشور برای تمام مناطق است.
برای ایجاد ارتباط بین عملکرد کارآفرینی ۷ منطقه مجارستان با متغیرهای منطقه ای از متغیرهای یکسان (GERD، تحصیلات عالی، نفوذ اینترنت)، و یا متغیر های مشابه جمع آوری شده از شاخص رقابت منطقه ای اتحادیه اروپا استفاده نمودیم. در مورد دوم، ارزش متغیرهای منطقه در مقیاس متغیرهای سطح کشوری محاسبه شد. به دلیل عدم وجود چهار متغیر باقی مانده از متغیرهای سطح کشور مجارستان (آزادی اقتصادی، تسلط بازار، جهانی شدن، عمق بازار سرمایه) استفاده شد. در نتیجه، تفاوت های منطقه ای واقعی مجارستان ممکن است بالاتر از نتایج تجزیه و تحلیل باشد. این روش ترکیبی امکان مقایسه عملکرد کارآفرینی مناطق مجارستان با کشورهای دیگر را فراهم می کند که نسبت به صرفاً مقایسه مناطق با یک دیگر مناسب تر است.
رتبه بندی نسبی هفت منطقه مجارستان بر اساس امتیاز کل شاخص GEDI در مقایسه با ۸۴ کشور دیگر کاملاً ناهمگن است. جایگاه این مناطق در رتبه بندی بسیار بالا است. مجارستان مرکزی با ۴۷٫۷ امتیاز در رتبه ۳۱ است که بالاترین امتیاز در میان هفت منطقه است و پایین ترین رتبه مربوط به دشت بزرگ جنوبی با ۳۶٫۱ امتیاز است که در رتبه ۶۳ قرار دارد. از لحاظ مقایسه کشورها، رتبه مجارستان مرکزی در سطح مشابهی با کشورهای لتونی و ترکیه است، در حالی که رتبه دشت بزرگ جنوبی مشابه جمهوری دومینیکن و پاناما است.
منطقه مجارستان مرکزی به لحاظ امتیاز GEDI حتی از کشور مجارستان در سال ۲۰۱۰ و ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ پیشی گرفت. ترانسدانوبیای غربی (در رتبه ۵۰) پس از مجارستان مرکزی قرار می گیرد، اما موقعیت آن به طور نسبی بهتر از مناطق دیگر است. دشت بزرگ شمالی و دشت بزرگ جنوبی ضعیف ترین مناطق مجارستان هستند و در این رتبه بندی شده در جایگاه ۶۱ و ۶۳ قرار دارند.
می توان گفت که رتبه بندی GEDI مناطق به خوبی نابرابری های منطقه ای را نشان می دهد. از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی منطقه ترانسدانوبیای دارای موقعیت بهتری است که معمولاً بلافاصله بعد از ترانسدانوبیای غربی قرار می گیرد. با این حال، با توجه به آخرین گزارش دفتر مرکزی آمار مجارستان، موقعیت ترانسدانوبیای مرکزی به تازگی ضعیف تر شده است. به عنوان مثال، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و میزان سرمایه گذاری کلی در ترانسدانوبیای مرکزی به طور جدی در سال ۲۰۱۱ کاهش یافته است.
اگر سه منطقه بالای رتبه بندی را به لحاظ هر سه زیر شاخصی که قبلاً ذکر شد بررسی کنیم، مشخص می شود که مجارستان مرکزی (شامل بوداپست)، ترانسدانوبیای غربی و ترانسدانوبیای جنوبی از نظر نگرش کارآفرینی (ATT) و توانایی کارآفرینی (ABT) وضعیت بهتری دارند. در مورد انگیزه کارآفرینی (ASP)، مجارستان مرکزی (شامل بوداپست) در رتبه ۱ و مجارستان شمالی در رتبه ۲ و ترانسدانوبیای جنوبی در رتبه ۳ قرار می گیرند.
مناطق مجارستان به ویژه از نظر نگرش کارآفرینانه و انگیزه کارآفرینی ضعیف هستند. از یک سو، نتایج نشان می دهد که سطح فعالیت نوآوری شرکت های مجارستانی کاهش یافته است. برخی از علل آن را می توان در ساختار اقتصادی شرکت های مجارستانی یافت که به طور عمده روی خدمات رسانی متمرکز شده اند و میزان استفاده آنها از فناوری های جدید نیز در این کاهش تاثیرگذار است. تمام این عوامل به طور کلی بر روی بهره وری و رشد شرکت ها اثر منفی دارد. حدود دو سوم از بودجه تحقیق و توسعه در منطقه مجارستان مرکزی در سال ۲۰۱۱ صرف شده است. فعالیت های تحقیقاتی قابل توجه را همچنین می توان در دشت بزرگ شمالی و دشت بزرگ جنوبی مشاهده کرد که به دلیل وجود پایگاه های تحقیقاتی بسیار بزرگی است  که مربوط به بخش های سنتی اقتصاد (مانند کشاورزی) است.
در نهایت، تجزیه و تحلیل بر اساس ویژگی های فردی کارآفرینان مجارستانی (کارآفرینان بالقوه) نشان می دهد که کارآفرینان مجارستان فاقد مهارت های شروع فعالیت های تجاری هستند و به طور کلی نسبت به فرصت های بالقوه اقتصادی و یا تجاری نگرش منفی دارند. تعداد شرکت های موجود یکی از مهم ترین شاخص های عملکرد اقتصادی است. میزان گسترش شرکت ها در مقایسه با سال گذشته کاملاً متوسط است (فقط ۲٫۷٪). منطقه مجارستان مرکزی دارای بالاترین تراکم شرکت است، در حالی که گسترش تعداد شرکت های موجود در مجارستان شمالی، مجارستان جنوبی و ترانسدانوبیای مرکزی محدود شده است.
و اگر متقاضی اخذ اقامت و مهاجرت به دیگر کشورها و یا حتی متقاضی مهاجرت به مجارستان از طریق سرمایه گذاری در مجارستان و یا کارآفرینی در مجارستان هستید و سوالاتی در این باب در ذهن خود دارید می توانید با مشاورین موسسه حقوقی ملک پور در وین و یا دفاتر همکار ما در ایران تماس حاصل فرمایید و از مشاوره تلفنی رایگان بهره مند شوید.و با بررسی اطلاعات و شرایط خود بهترین راه را برای خود برگزینید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.