هرگاه زوج بخواهد زن خود را طلاق بدهد یا همان طلاق از طرف مرد، ابتدا باید دادخواستی مبنی بر درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت زوجه تنظیم نماید و به هر یک از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دادگاه های خانواده ذیصلاح مراجعه نماید و ضمن ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و دریافت ابلاغ، به شعبه مربوطه مراجعه نماید و بعد از تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه و تعیین تکلیف نسبت به مطالبات مالی زن، گواهی عدم امکان سازش را دریافت نماید که اعتبار این گواهی مدت سه ماه از تاریخ قطعیت آن می باشد و با مراجعه به هر یک از دفاتر رسمی طلاق، نسبت به اجرای صیغه طلاق ظرف مهلت سه ماه مذکور اقدام نماید، در صورت انقضاء مدت سه ماه ، گواهی مربوطه از اعتبار ساقط می گردد.

اجرای صیغه طلاق موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و… به صورت نقد می باشد مگر در طلاق خلع یا مبارات و یا رضایت زوجه و یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر.

شرط تصنیف دارایی در طلاق از طرف مرد

شرط تصنیف دارایی فقط در جایی مصداق دارد که:

 • اولا طلاق از جانب زوج مطرح شده باشد.
 • ثانیا زوج نتواند ثابت کند که طلاق در اثر سوء رفتار و سوء معاشرت زوجه و یا عدم تمکین زن از وظایفش در قبال شوهر بوده است.

 شرط نصف اموال در صورتی شامل زوجه می شود که اولا زوجه تمکین کرده باشد و ثالثا شامل اموالی می شود که زوج بعد از تاریخ عقد به دست آورده باشد. پس چنانچه مردی قبل از ازدواج اموالی داشته باشد مشمول این شرط نمی شود.

برای همین در شرط تصنیف( شرط نصف دارایی ) از عبارت “تا نصف دارایی موجود” استفاده شده است و این بدین معنی است که اموال مرد بعد از عقد نکاح به دست آمده است و در هنگام دادخواست طلاق موجود می باشد .

بنابراین اگر قبل از دادخواست اموال را منتقل کرده باشد شامل این شرط نمی گردد. ثانیا تا نصف اموال یعنی از یک درصد تا پنجاه درصد و تشخیص این که چه مقدار از اموال باید به زوجه انتقال یابد یا معادل آن داده شود با دادگاه می باشد و الزامی به پنجاه درصد اموال نیست.

اگر شرط تنصیف در عقد نامه امضاء شده باشد و مرد نیز دادخواست طلاق تقدیم دادگاه کرده باشد لزوما در جلسه دادرسی زوجه باید به شرط استناد نماید و لیست اموال زوج را به دادگاه ارائه نماید تا بتواند از آن شرط بهره مند شود. توصیه می شود دادخواست دیگری به عنوان دعوای متقابل تا قبل از جلسه رسیدگی در این خصوص تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به طلاق کنید.

اگر رای طلاق به درخواست زوج و با تصمیم دادگاه نسبت به نصف اموال صادر شود ولی زوج طلاق را ثبت و اجرا نکند زوجه (زن) بهره ای از نصف اموال زوج نخواهد برد و دریافت نصف اموال یا معادل آن منوط به ثبت طلاق است نه صدور حکم.

مهریه در طلاق از طرف مرد

اگر مهریه عند المطالبه باشد و قبلا از سوی دادگاه تقسیط نشده باشد مرد می تواند پس از قطعیت حکم طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه در دادنامه طلاق (گواهی عدم امکان سازش) را تقدیم دادگاه صادر کننده رای کند. دادگاه بعد از تشکیل جلسه و دعوت از طرفین و استماع اظهارات زن و شوهر و شهادت شهود در خصوص اعسار مرد تصمیم گیری می کند.

اگر مرد مهریه را پرداخت نکرده باشد و قبلا توسط دادگاه در خصوص آن رای صادر نشده باشد، در حکم طلاق دادگاه پرداخت مهریه نیز ذکر می شود که ثبت طلاق موکل به پرداخت حقوق مالی زوجه از جمله مهریه است. اگر مهریه عند الاستطاعه باشد پرداخت آن مشروط به اثبات استطاعت مالی زوج از طرف زوجه است.

اجرت المثل و نقه در طلاق از طرف مرد

میزان نفقه را دادگاه بر اساس شئونات اجتماعی و خانوادگی زن و درآمد مرد تعیین خواهد کرد و مرد موظف به پرداخت آن خواهد بود.

در صورتیکه طلاق از طرف مرد باشد باید اجرت المثل زن را پرداخت نماید که معمولا مبلغ اجرت المثل را دادگاه با توجه به مسئولیتهای زن در خانه و سالهایی که با یکدیگر زندگی کرده اند تعیین خواهد کرد.

حال چنانچه زن در انجام کارهای خانه‌داری از ابتدا قصد و نیت تبرع و به اصطلاح رایگان داشته باشد، نمی‌تواند اجرت‌المثل ایام زوجیت را بگیرد و در این صورت نحله به او تعلق خواهد گرفت.

نحله در طلاق از طرف مرد

نحله در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چنین آمده است: « با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش برای زوجه تعیین می‌نماید. »

شرایط دریافت نحله به قرار زیر است:

 • طلاق به درخواست زوجه نباشد.
 • در طول زندگی مشترک و تا قبل از دادخواست طلاق از جانب زوج، امکان مطالبه نحله وجود ندارد.
 • نحله با اجرت المثل قابل جمع نیست بدین صورت که اگر اجرت المثل به هر دلیلی به زوجه تعلق بگیرد دادگاه می تواند برای زن نحله تعیین کند.
 • در تعیین نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به نظر کارشناسی نیست و مبلغ را قاضی دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و کارهایی که زوجه انجام داده است و وضعیت مالی مرد تعیین می کند.

عدم رضایت زوجه در طلاق از طرف مرد

اگر زن راضی به طلاق نباشد موجب طولانی شدن پرونده طلاق می شود حتی یک سال یا بیشتر . درخواست مطالبات مالی زوجه در دادخواست طلاق از طرف مرد از موجبات طولانی شدن پرونده طلاق خواهد شد. به عنوان مثال اگر زوجه ضمن دادخواست طلاق از طرف مرد در جلسه دادرسی مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی را بکند پرونده از سوی دادگاه جهت کارشناسی، برای آن وقت نظارت تعیین می شود. ممکن است پس از کارشناسی، یکی از طرفین  به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس معترض باشد، که موضوع به هیات کارشناسان ارجاع داده می شود. بنابراین اصل طلاق برای شوهر راحت خواهد بود ولی پرداخت حقوق مالی زوجه ناشی از ازدواج مشکل ساز خواهد بود .

 بنابراین اگر زن طلاق نخواهد و مرد دادخواست طلاق بدهد اعتراض زوجه موجب اطاله دادرسی خواهد شد و ضمنا مطالبه مهریه ، اجرت المثل و تصنیف دارایی از موجبات طولانی تر شدن پرونده و یا اجرا نشدن حکم طلاق خواهد بود.

همانطور که پیداست چیزی که قابل توجه و اهمیت است حقوق مالی زوجه است. خیلی از این اتفاقات افتاده که مرد به دلیل ناتوانایی مالی نتوانسته حقوق مالی زوجه را پرداخت کند و حکم طلاق را هم نتوانسته اجرا کند.

طلاق از طرف مرد  یک طلاق رجعی است

نوع طلاقی که مرد درخواست کننده آن باشد رجعی است یعنی در مدت حدود ۳ ماه عده، زوج می تواند به زوجه رجوع کند و به این ترتیب طلاق از بین می رود مگر این که زن دوشیزه یا یائسه باشد که در این حالت طلاق بائن است و امکان رجوع وجود ندارد.

مزایای داشتن وکیل در پرونده طلاق از طرف مرد:

 • داشتن وکیل متخصص باعث بهتر پیش رفتن کار حقوقی میشود.
 • تنظیم صحیح جهت رسیدگی به پرونده طلاق.
 • تنظیم زمان مناسب برای تکمیل پرونده و حضور در جلسات.
 • انجام کارهای حقوقی بدون نیاز به مرد.
 • اجرای رای طلاق بدون حضور مرد.

مراحل طلاق از طرف مرد

 •  مرد تصمیم خود را برای طلاق زن گرفته باشد.
 •  زوج استطاعت مالی جهت پرداخت حقوق مالی زوجه را  بررسی کرده باشد.
 •  مدارک خود را تحویل وکیل متخصص امور خانواده و طلاق دهد.

تنها در این مرحله مرد برای تحویل مدارک به وکیل مربوطه به دفتر مراجعه می کند و از اینجا به بعد کلیه مراحل توسط وکیل انجام می شود.

 •  مراجعه وکیل به دادگاه (در جلسات دادگاه مشخص می شود که مرد چه مقدار باید بابت مهریه، اجرت المثل و نفقه زن پرداخت نماید.)
 •  حضور در جلسات مشاوره.
 •  تقاضای قسط بندی مهریه، نفقه و اجرت المثل (در صورتیکه مرد استطاعت مالی آن را نداشته باشد که همه حقوق مالی زن را یکجا پرداخت کند)

در این مرحله صیغه طلاق جاری می شود و در شناسنامه ثبت می شود و مدارک تحویل مرد می شود.

پیشنهاد ما به شما این است که از بهترین وکیل خانواده و طلاق در مؤسسه حقوقی ملک پور استفاده نمایید تا پرونده شما در اسرع وقت و با کمترین هزینه و تنش به سرانجام برسد. با ما تماس بگیرید.