,

اخذ تابعیت آذربایجان از طریق ازدواج

اخذ تابعیت از طریق ازدواج در جمهوری آذربایجان نظام حقوقی کشور آذربایجان چگونه است؟ ازدواج در آذربایجان و اروپا ، سن ازدواج در کشور های اروپایی ۱۶ سال است . کشور اسپانیا  تا سال گذشته ۱۴ سال بوده است و برای رسیدن به استاندارد سن ازدواج در اروپا …