سرقت یکی از مهمترین جرائم علیه اموال و مالکیت اشخاص است. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف سرقت در ماده ۲۶۷ مقرر می دارد: «سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر.»

سرقت ربودن مال و اشیاء منقول و غیر منقول بدون رضایت مالک و بر خلاف حق است. در اصطلاح دیگر آن را سرقت ساده و سرقت عادی گویند. وکیل سرقت می تواند با قبول وکالت در پرونده سرقت جرم یا بی گناهی یک متهم را با توجه به قوانین اثبات کند.

عناصر جرم سرقت   

– عنصر قانونی: اگر عملی در قانون تعریف مجرمانه داشته و برایش مجازات تعیین شده باشد عنصر قانونی نامیده می‌شود. برای تمامی جرایم و مجازات‌ها نیاز به این عنصر است و اگر عملی بر اساس قانون جرم باشد براین اساس می توان شخص مجرم را مجازات کرد.

– عنصر مادی: به عملی که از طرف شخص باید صورت بگیرد تا جرم اتفاق بیافتد عنصر مادی گفته می‌شود. در جرم سرقت عنصر مادی به شکل ربودن به معنای جابه جا کردن و برداشتن و همچنین پنهانی بودن عمل ربایش است، بنابراین لازمه جرم سرقت این است که سارق بدون رضایت مالک یا متصرف به صورت علنی و یا مخفیانه مال او را ببرد.

– عنصر معنوی: شخص برای انجام یک جرم باید قصد انجام آن را داشته و از قبل برایش تصمیم گرفته باشد که علاوه بر تصمیم به دزدیدن مال (سوء‌نیت عام) باید قصد مالک شدن آن مال (سوء‌نیت خاص) را نیز داشته باشد؛ بنابراین برای اینکه شخص مرتکب جرم سرقت شود باید اول قصد انجام سرقت را داشته باشد و دوم بداند که مالی که می‌خواهد بدزدد متعلق به شخص دیگری است.

انواع سرقت  

سرقت بر حسب نوع میزان مجازات و ماهیت آن عبارتند از:

  • سرقت حدی: میزان آن در شرع و قانون مشخص شده است
  • سرقت تعزیری: میزان آن مشخص نبوده و بستگی به نظر قاضی دارد.

ویژگی مال مسروقه

مالی که دزدیده می‌شود باید یک سری ویژگی‌ داشته باشد تا بتوان به آن عنوان سرقت اطلاق کرد این ویژگی ها عبارتند از:

  • مال دزدیده شده باید از مالکیت صاحبش خارج شده و به تصرف شخص سارق درآید.
  • مالی که دزدیده می‌شود حتما باید شی بوده و قابلیت جابه‌جایی و انتقال داشته باشد.
  • این مال باید در زمان سرقت متعلق به شخص دیگری باشد.

مجازات سارق در سرقت تعزیری و حدی

  • مجازات سارق در سرقت تعزیری حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و 74 ضربه شلاق

نکته: اگر سرقت تعزیری به صورت مسلحانه باشد از کیفیات مشدد خواهد بود.

  • مجازات سارق در سرقت حدی بسته به مرتبه سرقت یکی از موارد ذیل است:

الف) در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق.

ب) در مرتبه دوم، قطع پای چپ از پایین بر آمدگی.

ج) در مرتبه سوم، حبس ابد.

د) در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان صورت گرفته باشد.

مزایای بهره مندی از وکیل سرقت

نیاز به یک وکیل سرقت در جرایم مستوجب حد به شدت احساس می شود. وکیل سرقت با آگاهی کامل از قانون می تواند میزان مجازات سارق را با ارائه ادله و توضیحات مبسوط در رابطه با نیت سارق به حداقل ممکن برساند کاری که ممکن است از پس خود متهم یا اشخاص معمولی برنیاید. وکیل سرقت می تواند در مقام دفاع از مال باخته نیز برآید و با اثبات سرقت  یا خیانت در امانت موجبات بازگشت مال به مال باخته و مجازات متخلف را فراهم آورد.

نحوه اثبات جرم سرقت

جرم سرقت را با شهادت شهود و اقرار خود متهم، فیلم یا صدای ضبط شده و سایر دلایل و امارات می توان اثبات کرد.

سرقتى كه موجب حد است با يكى از راه هاى زير ثابت مى شود:

– شهادت دو مرد عادل.

– دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضى ، به شرط آن كه اقرار كننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.

– علم قاضى.

 اگر سارق يک  مرتبه نزد قاضى اقرار به سرقت كند باید مال را به صاحبش بدهد، اما حد بر او جارى نمى شود.

نحوه دفاع در جرم سرقت برای متهم و نحوه اثبات جرم سرقت توسط شاکی نیازمند مهارت و دانش در حقوق کیفری و و کیل سرقت است که وکلای موسسه ملک پور با داشتن تجربه و تخصص در امور کیفری  پیروزی در دعوا را برای شما قطعی خواهند کرد.

برای بهره مندی از بهترین وکیل سرقت می توانید با مؤسسه حقوقی ملک پور تماس حاصل فرمایید.