نوشته‌ها

,

زبان ژاپنی

ترکیب غنی از تاثیرات بیرونی و نوآوری درونی مقدمه ژاپنجمعیتی بیش از ۱۲۰ میلیون نفر دارد و از نظر زبانی ملتی است تقریبا به طور کامل همگن که بیش از ۹۹ درصد جمعیت  آن  به یک زبان واحد سخن میگویند این بدان معناست که زبان ژاپنی جایگاه شیشمین زبان ب…