,

پناهندگی سنگاپور

پناهندگی در سنگاپور پناهندگی در سنگاپور یکی از راههای مهاجرت به سنگاپور است.اخذ اقامت سنگاپور از طریق پناهندگی کار تقریبا غیرممکنی است.زیرا این کشور گرچه سعی در برقراری صلح در منطقه دارد اما ساز و کار مشخص و مدونی برای پناهندگی ندارد و اصو…