,

اقامت سنگاپور از طریق ازدواج

اقامت سنگاپور از طریق ازدواج مقدمه یکی از راه های مهاجرت به کشورها ازدواج با اتباع آنهاست سنگاپور هم از این قاعده مستثنی نیست و یکی از راه های اخذ اقامت سنگاپور از طریق ازدواج است.طبق قانون این کشور برای اخذ اقامت سنگاپور از طریق ازدواج …