,

اخذ اقامت از طریق تولد در سنگاپور

اخذ اقامت از طریق تولد در سنگاپور     بسیاری از والدین تمایل دارند کودک خود را در یکی از کشورهای خارجی به دنیا بیاورند و از این طریق موفق به مهاجرت و اخذ اقامت شوند.برخی از آن ها کشور سنگاپور را برای تولد کودک خود و اخذ اقامت…