,

اخذ اقامت ایرلند از طریق ازدواج

اخذ اقامت ایرلند از طریق ازدواج   برای اخذ اقامت در کشور ایرلند  قوانین متنوعی وجود دارد. ازجمله این قوانین  به اخذ اقامت ایرلند از طریق ازدواج میتوان اشاره کرد. بسیاری از افراد،جهت اقامت و بهره مندی ازمزایای شهروندی، از راه اخذ اق…