,

وکالت ورزشکاران

وکالت ورزشکاران مقاله فوق در خصوص وکالت ورزشکاران تنظیم گردیده است. ورزشکاران از چه حقوقی برخوردار می باشند ؟ آیا ورزشکاران جهت احقاق حقوق خود بهتر است از خدمات حقوقی وکلا بهره مند گردند ؟ وکالت ورزشکاران شامل چه بخش هایی از حقوق می باشد ؟ آیا…
,

وکالت در ورزش و ورزشکار و تنظیم قرارداهای ورزشی

وکالت در ورزش و ورزشکار و تنظیم قرارداهای ورزشی با روند رو به رشد ورزش کشور به سمت ورزش نیمه حرفه ای و حتی در بعضی موارد حرفه ای و با خروج از رفتار آماتوری ورزش و ورزشکار و با توجه به احساس کمبود در این مقوله ی مهم از سوی موسسه حقوقی ملک پور و ر…