,

استفاده های فعل had آنطور که قبلا نشنیده اید!

در این بخش می توانید فایل آموزش رایگان زبان MIE را، در مورد استفاده های فعل had، به صورت رایگان مشاهده نمایید.   فایل تصویری آموزش:     فایل صوتی آموزش: …
,

مجموعه آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه - تلفظ حروف V و W

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید        
,

مجموعه آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه - لغت ششم - Small

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید    
,

مجموعه آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه - لغت چهارم - Ability

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید  
,

مجموعه آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه - لغت سوم - Message

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید  
,

مجموعه آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه - لغت دوم - Student

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید  
,

مجموعه آموزش انگلیسی در ۶۰ ثانیه - لغت اول - Schedule

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید  
,

توضیح استفاده از حروف بزرگ در زبان انگلیسی و امتحان IELTS

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید  
,

آموزش زبان انگلیسی بخش پنجم

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید
,

آموزش زبان انگلیسی بخش چهارم

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید
,

آموزش زبان انگلیسی بخش سوم

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید
,

آموزش زبان انگلیسی بخش دوم

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید
,

آموزش زبان انگلیسی بخش اول

در این بخش میتوانید فایل های آموزش رایگان زبان MIE را به صورت رایگان مشاهده نمایید