وکیل کیست؟

در ابتدا سوالاتی مطرح میشود که وکالت یعنی چه؟ایا وکالت دسته بندی متفاوت دارد؟ ایا وکالت اشکال گوناگونی دارد؟

حد و حدود وکالت چیست؟وکیل در قبال موکل چه تعهداتی دارد؟موکل و وکیل چه تعهداتی دارد؟ وکالت وکیل چگونه منقضی میشود؟

– وکیل کسی است که از طرف شخصی دیگر(اعم از حقیقی یا حقوقی)بواسطه ی عقد وکالت برای انجام کاری مامور شود.

 طبق قانون مدنی:

ماده ۶۵۶:وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.

ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

ماده ۶۵۸: وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

ماده ۶۵۹: وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت.

ماده ۶۶۰: وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

ماده ۶۶۱: در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

ماده ۶۶۲: وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

ماده ۶۶۳: وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.

ماده ۶۶۴: وکیل در محاکمه، وکیل در قبض حق نیست مگر این که قراین دلالت بر آن نماید و همچنین وکیل در اخذ حق، وکیل در مرافعه نخواهد بود.

ماده ۶۶۵: وکالت در بیع وکالت در قبض ثمن نیست مگر این که قرینه‌ی قطعی دلالت بر آن کند.

در تعهدات وکیل:

ماده ۶۶۶:

هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می‌گردد مسئول خواهد بود.

 ماده ۶۶۷:

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند.

 ماده ۶۶۸:

وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند.

 ماده ۶۶۹:

هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می‌تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

 ماده ۶۷۰:

در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن‌ها وکالت دیگری باطل می‌شود.

 ماده ۶۷۱: وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد.

 ماده ۶۷۲:

وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد.

 ماده ۶۷۳:

اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.

در تعهدات موکل:

 ماده ۶۷۴:

موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد. در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند.

 ماده ۶۷۵:

موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد.

 ماده ۶۷۶:

حق‌الوکاله‌ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق‌الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت‌المثل است.

 ماده ۶۷۷:

اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد.

  – در طرق مختلفه انقضای وکالت

ماده ۶۷۸:

 وکالت به طرق ذیل مرتفع می‌شود:

۱- به عزل موکل؛

۲- به استعفای وکیل؛

۳- به موت یا جنون وکیل یا موکل.

 ماده ۶۷۹:

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد.

 ماده ۶۸۰:

تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

ماده ۶۸۱:

بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می‌تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند.

ماده ۶۸۲:

محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.

 ماده ۶۸۳:

هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می‌شود.

_معنی لغوی وکالت واگذار کردن و تفویض اختیار است  و با انعقاد وکالت وکیل وموکل در مقابل همدیگر تکلیفی دارند و ایجاد حق میکنند و به موجب امر وکالت یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود میکند.وکالت در جامعه ی کنونی ما امری بسیار رایج است و در امور تجاری،اقتصادی،بین المللی،دعاوی خصوصی،بانکها استفاده میشود وکالت باعث ایجاد رابطه ی حقوقی بین وکیل و موکل میشود.

در اینجا سوال مطرح میشود که وکالت چند نوع است؟

وکالت مقید است و وکالت مطلق است.

وکالت مقید:این نوع وکالت به گونه ای است که مورد وکالت مشخص و معین است،برای مثال در مورد وکالت در فروش خانه

وکالت مطلق:وکالتی است که شخص در همه ی امور به وکیل خود وکالت میدهد و این وکالت در امور مالی و اداری موکل است مثل پرداخت هزینه خانواده که وکیل نیازی به اجازه ی موکل ندارد.

ایا وکالت اشکال گوناگونی دارد؟وکالت به رسمی و عادی و شفاهی تقسیم میشود.

وکالت به وکالت قضایی و غیر قضایی تقسیم میشود.وکالت قضایی یعنی :شخصی برای امور دادگاهی خود شخص دیگری را به عنوان نماینده انتخاب کند و به دادگاه معرفی کند و صرفا در امور دادگاهی و قضایی است.

وکالت غیرقضایی یعنی:شخص بطور عادی و رسمی در امور عادی و اداری به وکیل خود در انجام امورش وکالت میدهد.

موارد وکالت چیست؟اموری است که در عقد وکالت وکیل بموجب قرارداد و به نیابت و نمایندگی از طرف موکل خود میبایست انجام بدهد و موارد وکالت باید مواردی باشد که وکیل برای انجام ان امر اهلیت قانونی داشته باشد.

ایا وکیل و موکل نسبت بهم تعهداتی دارند؟زمانی که وکیل در انجام امور موکل تقصیر کند متعهد و مسئول است و همچنین موکل نسبت به تمام تعهداتی که درقبال وکیل دارد ازجمله تعهد به پرداخت .

وکیل در توکیل:وکالتی است که از طرف موکل خود حق تعیین وکیل دیگری را برای او داشته باشد.

وکیل بلاعزل:وکالتی است که وکیل مادام العمر حق وکالت موکل خود را دارد.

وکالت وکیل چگونه منقضی میشود؟اولا بوسیله ی استعفای وکیل،دوما با عزل موکل،سوما با فوت و جنون وکیل یا موکل

شما میتوانید با تماس رایگان با موسسه حقوقی ملک پور که همواره در اختیار شماست از مشاوران ما کمک بگیرین و بهترین راه حل را برای مشکلات حقوقی خود پیدا کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.