مهاجرت به سنت کیتس و نویس

فدراسی مهاجرت به سنت کیتس و نویس چگونه می باشد؟ سنت کیتس و نویس، به عنوان فدراسیون کریستوفر و نویس سنت شناخته شده و یک کشور دو جزیره ای در غرب هند است. در رشتە جزایر لیورد در لیسر آنتیلیس واقع شدە است، کە کوچکترین کشور مستقل در آمریکا در هر دو منطقه و جمعیت می باشد. یک کشور مشترک المنافع است، با سلطنت بریتانیا (در حال حاضر ملکه الیزابت دوم) عنوان رئیس دولت است. باستر کە پایتخت می باشد در جزیره بزرگتر سنت کیتس است. جزیره کوچکتر نویس حدود ۲ مایل (۳ کیلومتر) از جنوب شرقی سنت کیتس در میان یک کانال کم عمق به نام “ناروس” نهفته است.

تبعیت بریتانیا از آنگویلا تاریخی بود و همچنین یک بخشی از این اتحادیه، که پس از آن در مجموع به عنوان سنت کیتس-نویس-آنگویلا شناخته شده بود.

در شمال و شمال غربی، جزایر سنت یوستاتیوس، صبا (هلند)، سنت بارثلمی، سنت مارتین / سنت مارتن و آنگویلا و در شرق و شمال شرقی آنتیگوا و باربودا و در جنوب شرقی جزیره خالی از سکنه کمی از ردوندا، و جزیره مونتسرات، که در حال حاضر دارای یک آتشفشان فعال است، قرار دارند.

سنت کیتس و نویس در میان جزایر کە اولین بار در کارائیب توسط اروپایی ها مسکن گزیدن، بود. سنت کیتس به اولین خانە مستعمران بریتانیا و فرانسه در کارائیب شناختە شدە است، و به این ترتیب نیز با نام «مادر مستعمره غرب هند” از آن یاد شدە است.

 

 

ریشه شناسی

سنت کیتس با نام “لیومگا” نامگذاری شد ، که تقریبا به عنوان “زمین های حاصلخیز” توسط کالیناگوهای (کاریبی) سرخپوست که در اصل ساکنان جزیره بودند ترجمه شد. این نام از طریق نوک کوە غربی سنت کیتس بە نام لیومگا حفظ شده است. پیش نام کلمبیایی نویس با نام “اولای”، به معنی “سرزمین آبهای زیبا” بود.

کریستف کلمب بر اساس رویت آنچه ما اکنون نویس می نامیم در سال ١۴٩٣ به نام جزیره سن مارتین نام نهاد. نام فعلی “نویس” از یک نام اسپانیایی ” نوسترا سین یورا د لاس نیوس ” مشتق شده است. این نام اسپانیایی به معنای بانوی ما از برف است. معلوم نیست که این نام را برای این جزیره چە کسی انتخاب کرد، اما اشاره ای به داستان یک معجزه کاتولیک قرن چهارم است: بارش برف در فصل تابستان اسکولاین هیل در رم. احتمالا ابرهای سفیدی که معمولا تداعی کنندە ی تاج گل بالای قله نویس کە داستان یکی در بارش برف معجزه آسا در آب و هوای گرم است. جزیره نویس بر اساس اولین مستعمره بریتانیا به عنوان “دولسینا” ، یک نام به معنای «یک شیرین” به زبان اسپانیایی معرفی شد. در نهایت نام اصلی اسپانیایی بازسازی شد و مورد استفاده قرار گرفت در فرم کوتاه “نویس”.

برخی اختلافات بر سر نامی که کریستف کلمب بە سنت کیتس گذاشت، وجود دارد. برای سال های بسیاری تصور می شد که او به نام جزیره سان کریستوبال ، پس از سنت کریستوفر، قدیس حامیش و حامیت خالی از مسافران اسم گذاشتە بود. مطالعات جدید نشان می دهد که کلمبوس به نام جزیره سنت یاگو (سنت جیمز) نام گذاری شدە بود. نام “سان کریستوبال” توسط کلمبوس به جزیره حال حاضر به عنوان صبا، کە دت ۲۰ مایلی شمال غربی شناخته شده است، داده شد بود. به نظر می رسد که “سان کریستوبال” برگرفتە شدە باشد از جزیره سنت کیتس کە تنها به عنوان نتیجه یک خطای نقشه برداری بودە است، آمدە است.

منشا نام مهم نیست، جزیره بە اسم “سن کریستوبال” در قرن ۱۷ ثبت شد. اولین استعمارگران انگلیسی ترجمه انگلیسی این نام را نگه داشتند، بە آن لقب “جزیره سنت کریستوفر” دادند. در قرن ۱۷، یک نام مستعار رایج برای کریستوفر، کیت بود. این است که چرا جزیره اغلب غیررسمی بود کە به عنوان ” جزیره سنت کیتس” بە آن اشارە شد، کە به “سنت کیتس” نسبتا کوتاه تر است.

امروز در قانون اساسی به عنوان دولت به هر دو “سنت کیتس و نویس” و “سنت کریستوفر و نویس” اشاره دارد، اما رسمی آن یکی است کە رایج تر استفاده می شود.

تاریخ

نوشتار اصلی: تاریخچه سنت کیتس و نویس

جزایر سنت کیتس و نویس توسط بومیان آمریکا پنج هزار سال قبل از ورود اروپا اسکان یافته اند. آخرین موج از ورود بومی آمریکا، مردم کالیناگو، حدود سه قرن پیش از اروپایی ها وارد شدند. جزایر توسط اروپایی ها از طریق یک هیأت اسپانیایی تحت عنوان کلمب در ۱۴۹۳ کشف شد. در سال ۱۵۳۸، پروتستان های فرانسوی یک زیستگاە در سنت کیتس تاسیس کردند. زود زیستگاە توسط اسپانیایی ها نابود شد و پس از آن بازماندگان تبعید شدند. در سال ۱۶۲۳ یک زیستگاە انگلیسی تاسیس شد. این به زودی توسط زیستگاههای فرانسوی دنبال شد، و این جزیره توسط یک توافق بین استعمارگران تقسیم شد. اسپانیایی ها از نظر جنگی نسبت به کالیناگوها برتربودند و فرانسە و انگلیس حتی  “از لحاظ اقتصادی و تصمیمات نظامی ” برتری بیشتری نسبت بە اسپانیایی داشتند.

فرانسه و انگلیس، قصد توانگر کردن خود را از طریق استخراج از منابع این جزیره متوجە شدند از همان ابتدا برای ایجاد سکونت گاههای خود در سنت کیتس می بایست در رویاروی مقاوم باشد ، و مقاوم همانند پرپا شدە ای کە توسط توسط  کالیناگو در طول سه سال اول از زیستگاە وجود داشتن. در طول روند ایجاد اماکن سکونت در سنت کیتس، در جاهای دیگر در دریای کارائیب، فرانسه و انگلیسی، مانند پیشینیان خود، قصد به بردگی، اخراج و یا نابودی کالیناگوها را داشتند، از زمانیکە که حفظ بخشی دیگر از زمین های بە خطرافتادە در سودآوری اقتصاد زراعت تحت کنترل اروپا یها بود. برای تسهیل این هدف، یک کمپین ایدئولوژیک توسط مورخان استعماری برپا شد، که قدمت آن به اسپانیایی، همانطور کە آنها ادبیاتی را تولید کردند که به طور سیستماتیک جامعە کالیناگو را تکذیب کرد (یک سنت ادبی در اواخر قرن ۱۷ از سوی نویسندگانی مانند ژان باپتیست دو ترتری و پیرر لابات).

در سال ۱۶۲۶، مهاجران انگلیس و فرانسه متحد شدند و متعهد نسل کشی علیه کالیناگو شدند ، ادعا شدە  مانع شدن یک طرح قریب الوقوع توسط کارائیب ها، بیسروصدا با کالیناگو، اخراج کردن یا کشتن؛ و یا، با توجه به حساب ترتری ، فقط کشتن استعمارگران اروپایی که حضورشان را در این جزیره با زور به مدت سه سال حفظ کردە بودند.

یک کاشف اسپانیائی فرستادە شد برای از پیش بردن مطالبات نابود شدە اسپانیا از مستعمرات انگلیسی و فرانسه و برگشت  و تبعید کردند مهاجران به کشورهای متبوع خود در سال ۱۶۲۹٫ اسپانیا اجازه برقراری دوباره از زبان انگلیسی و مستعمرات فرانسه نداد.

همانطور کە نفوذ قدرت اسپانیا کاهش رفت، سنت کیتس مقام نخست برای زبان انگلیسی و فرانسه در توسعە کارائیب شد. از سنت کیتس بریتانیایها مسقر در جزایر آنتیگوا، مونتسرات، آنگویلا و تورتولا  شدند و فرانسه یها مسقر در مارتینیک، مجمع الجزایر گوادلوپ و سنت بارتس شدند. در اواخر قرن ۱۷ فرانسه و انگلستان برای کنترل بر سنت کیتس مبارزه کردند. فرانسه قلمرو را به انگلستان در سال ۱۷۱۳ واگذار کرد.

اگرچه کوچک در اندازه و فقط ۲ مایل (۳ کیلومتر) از آب جدا شده، دو جزیره مشاهده و اداره می شدند به عنوان حکومت های مختلف تا اواخر قرن ۱۹ زمانی که آنها به زور همراه با جزیره آنگویلا توسط انگلیسی ها متحد شدند. تا به امروز تقلا می کنند روابط با  نویس متهم و غفلت  سنت کیتس از نیازهایش.

سنت کیتس و نویس همراه با آنگویلا، یک دولت در مرتبط با استقلال کامل داخلی در سال ۱۹۶۷ تبدیل شد. آنگویلایها شورش کردند و جدا شدن از دیگران در سال ۱۹۷۱٫ سنت کیتس و نویس بە استقلال در سال ۱۹۸۳ به دست یافت. این جدیدترین دولت مستقل در آمریکا است. در ماه اوت سال ۱۹۹۸، یک رای در نویس در یک همه پرسی به جدا شدن از سنت کیتس اکثریت دو سوم نیاز شد، سقوط کرد. در اواخر ماه سپتامبر سال ۱۹۹۸، جورج هرگین باعث حدود  ۰۰۰،۰۰۰،۴۵۸$ در خسارت و اموال و رشد تولید ناخالص داخلی محدود برای سال و فراتر از آن شد. جورج بدترین طوفان برای ضربه زدن به منطقه در قرن بود.

 

سیاست

سنت کیتس و نویس یک کشور مستقل، دموکراتیک و فدرال است. ملکه سنت کریستوفر و نویس، الیزابت دوم، در راس دولت است. ملکه در کشور بە عنوان فرماندار کل بیان می شود ، که بە مشاوره نخست وزیر و کابینه عمل می کند. نخست وزیر رهبر حزب اکثریت مجلس است، و کابینه انجام امور دولت را بر عهدە دارد. این کشور همچنین ممکن است با اصطلاح غیر رسمی، ” قلمرو مشترک المنافع ” توصیف کرد، بخاطر اینکە یک سلطنت مشروطه است که با اشتراک گذاشتن یکسان سلطنت به عنوان برخی دیگر از اعضای مشترک اتحادیه کشورهای همسود می باشد.

سنت کیتس و نویس یک مجلس قانونگذار شناخته شده به عنوان شورای ملی دارد که از چهارده نفر اعضا تشکیل شده است: یازده نمایندگان (سه تا از جزیره نویس) و سه سناتور که توسط فرماندار کل منصوب انتخاب می شوند. دو تن از سناتورها در پست مشاور نخست وزیر، و یکی در مشاور رهبر مخالفان منصوب می شوند. بر خلاف دیگر کشورها سناتورها از یک مجلس سنا جداگانه و یا مجلس علیای پارلمان تشکیل نمی شود ، اما در مجلس ملی در کنار نمایندگان قرار می گیرند. تمام اعضای دوره پنج ساله خدمت می کنند. نخست وزیر و کابینه مسئول مجلس هستند.

 

 

روابط خارجی

سنت کیتس و نویس هیچ اختلافات عمده بین المللی ندارد. سنت کیتس و نویس یک عضو کامل و شرکت کنندە در انجمن کارائیب (CARICOM) و سازمان شرقی ایالات کارائیب (OECS) است. موقعیتش بە عنوان یک نقطه انتقال برای مواد مخدر از مقصد آمریکای جنوبی به ایالات متحده و اروپا باعث تنش با برخی از کشورهای خارجی شدە است.

روابط دو جانبه

روابط دیپلماتیک دارد از طریق نخست وزیر امور خارجه با جمهوری چین در تایوان (با جمهوری خلق چین اشتباه گرفته نشود). سنت کیتس و نویس همچنین حفظ روابط دیپلماتیک با ایالات متحده، کانادا، انگلستان، فرانسه، فنلاند، یونان، رومانی، اسرائیل، روسیه، کوبا، سوئیس، ژاپن  و کره جنوبی، و همچنین با بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب شرقی همسایه دارد.

روابط چند جانبه

سنت کیتس و نویس عضو کشورهای مشترکالمنافع، سازمان ملل متحد و چندین آژانس های تخصصی و مرتبط با آن، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، سازمان کشورهای آمریکایی، سازمان ایالات کارائیب شرقی ، سیستم امنیتی منطقه کارائیب شرقی (RSS)، و جامعه کارائیب و بازار مشترک (CARICOM) و غیراز جنبش عدم تعهد هستند. مقر بانک مرکزی شرق کارائیب در سنت کیتس است. به عنوان یک عضو CARICOM سنت کیتس و نویس، تلاش ها ی ایالات متحده به اجرای قطعنامه ۹۴۰ شورای امنیت سازمان ملل به شدت مورد حمایت قرار گرفت، کە طراحی شده برای تسهیل خروج از مقامات دی فاکتو هائیتی از قدرت است. سنت کیتس بطوری شخصی به نیروهای چند ملیتی (ناتو) که دولت منتخب دموکراتیک هائیتی در اکتبر سال ۱۹۹۴ دوباره بازسازی شد، کمک کرده است.

 

 

ارتش

سنت کیتس و نویس نیروی دفاع نظامی از سنت کیتس و نویس است. در حال حاضر یک واحد پیاده نظام (هنگ سنت کیتس نویس) و یک واحد دریایی (گارد ساحلی سنت کیتس نویس) تشکیل شده است. هر دو واحد عناصر منظم و ذخیره دارند، همه تحت فرمان نیروی ستاد فرماندهی (FHQ، SANDF) است. در حال حاضر فرمانده SANDF سرهنگ پاتریک والاس است. SANDF دارای یک نیروی فعال ۳۰۰ نفر با یک گروه از ۱۵۰ دانشجوی افسری است. فرمانده دستورات را از وزیر امنیت ملی می گیرد.

 

 

 

 

تقسیمات اداری

فدراسیون سنت کیتس و نویس بە چهاردە بخش تقسیم می شود: ٩ بخش در سنت کیس ۵ بخش در نویس .

 • کلیسای مسیح نقولا شهر (SK)
 • سنت آن شنی نقطه (SK)
 • سنت جورج باستر (SK)
 • سنت جان کاپسیر(SK)
 • سنت ماری کایون (SK)
 • سنت پل کاپیستره (SK)
 • سنت پیتر باستر (SK)
 • سائوتومه میانه جزیره (SK)
 • ترینیتی پالمتو نقطه (SK)

 

 

 • سنت جورج گینگرلند (N)
 • سنت جیمز ویندوارد (N)
 • سنت جان فیگتری (N)
 • سنت پل چارلستون (N)
 • سنت توماس لاولند (N)

 

 

 

جغرافیا

کشور متشکل از دو جزیره اصلی، سنت کیتس و نویس. بلندترین قله، در ۱۱۵۶ متری، کوه لیومیگا در سنت کیتس است. جزایر با منشاء آتشفشانی هستند، با قله مرکزی بزرگ در جنگل های استوایی پوشیدە شدە اند. این قله عمدتا خالی از سکنه بە شیب تند منجر می شوند. اکثر جمعیت در هر دو جزیره  نزدیک دریا زندگی می کند جایی که در آن زمین مسطح است. رودخانه های متعدد از کوه های هر دو جزیره سرازیر می شود، که ارائه آب شیرین به جمعیت محلی وجود فراهم می کند. سنت کیتس نیز دارای یک دریاچه کوچک، یک برکه نمک است. پرنده بومی منطقە، پلیکان قهوه ای است.

 

جمعیت

آفریقایی تبار ۷۵٫۱٪، آفریقایی و اروپایی ۱۲٫۳٪، نژاد مخلوط ۵٫۳٪، هند و شرق آفریقایی شرق هند ۵٪، دیگر ۳٫۳٪ ، گروه های قومی جنوب آسیا ۳ درصد است. در جولای سال ۲۰۰۰، ساکنان در حدود ۴۲۶۹۶ نفر موجود بودند کە متوسط امید به زندگی شان ۷۲٫۴ درصد بود. مهاجرت به لحاظ تاریخی بسیار بالا بوده است، و کاهش مستمر در جمعیت کشور به سطح بالایی در کشور نزدیک ۲۵ درصد از زمان اوج آن در سال  ۱۹۶۰  در حدود ۵۱۱۰۰ نفر منجر شدە است.

مهاجرت از سنت کیتس و نویس به ایالات متحده:

۱۹۸۶–۱۹۹۰: ۳,۵۱۳

۱۹۹۱–۱۹۹۵: ۲,۷۳۰

۱۹۹۶–۲۰۰۰: ۲,۱۰۱

۲۰۰۱–۲۰۰۵: ۱,۷۵۶

۲۰۰۶–۲۰۱۰: ۱,۸۱۷

 

زبان

انگلیسی زبان رسمی این کشور است، اما زبان اصلی سنت کیتس کریول زبان انگلیسی است.

 

 

دین

با توجه به سرشماری سال ۲۰۰۱، مسیحی ۸۲٫۴ درصد از جمعیت از سنت کیتس و نویس نظر گرفته می شود، ۲٫۸٪ یک دین غیر مسیحی و ۵٫۲ درصد بدون دین یا (۳٫۲٪) یک دین غیررسمی دولت است.

آنگلیکنیزم(شاخە ای از مسیحیت) به منزله بزرگترین گروه مذهبی، با ۲۰٫۶ درصد از جمعیت را تشکیل می دهد. متدیست ها دومین گروه بزرگ با(۱۹٫۱٪) می باشد. بزرگترین گروه بعدی پنطیکاستی ۸٫۲ درصد از جمعیت، بوسیلە کلیسای خدا با (۶٫۸٪) پیروی می شود. ۶٫۷ درصد از جمعیت کاتولیک های رومی هستند. سایر مسیحیان شامل موراوییها (۵٫۵٪)، باپتیست (۴٫۸٪)، روز هفتم اوانتیست ها (۴٫۷٪)، پروتستان های انجیلی (۲٫۶٪)، به برادران مسیحی (۱٫۸٪)، شاهدان یهوه (۱٫۳٪) و سپاه رستگاری (۰٫۱٪ ) هستند.

سایر گروههای مذهبی شامل جنبش فرقه ی راستافار (۱٫۶٪ از جمعیت)، مسلمانان (۰٫۳٪)، آیین هندو (۰٫۸٪)، و دیانت بهائی (۰٫۰۴٪) هستند.

 

 

فرهنگ

فرهنگ سنت کیتس و نویس، دو جزیره کوچک کارائیب شکل گرفتە از یک کشور، به طور عمده رشد کرده است از سنت های غرب آفریقا از جمعیت برده در طول دوره استعمار آوردە ند. استعمارگران فرانسه و بریتانیا هر دو در جزایر مستقر شدند، و برای یک دوره از زمان بریتانیا خدمتکاران ایرلندی را وارد کردند. بومی های کارائیب، رزمندگان ماهری بودند کە با حمله بە مستعمران از سرزمین های خود دفاع کردند. اما تا ۱۷۸۲، بریتانیا کنترل سنت کیتس و نویس در دست داشتند، تا زمانی که اعطای استقلال جزایر خود را در سال ۱۹۸۳ بدست آوردند، حفظ کردند. نفوذ انگلستان در زبان رسمی این کشور باقی ماند، در حالی که برخی از اهالی جزیره کریول با پایه انگلیسی صحبت می کنند. نفوذ فرانسوی، ایرلندی، و کاریبی کمتر به نظر می رسد.

مردم سنت کیتس و نویس مذهبی هستند. کلیساهای تاریخی آنگلیکان متعددی در نویس باقی ماند، و پنجاه درصد از جمعیت این کشور هنوز هنوز بە دین عمل کردن. اکثر مردمان دیگر متعلق بە دیگر مسیحیان هستند. اگر چه برخی پیروان راستافارینها و بهائی وجود دارند. یک قبرستان قدیمی یهودیان در نویس ثابت می کند، درواقع جمعیتی از یهودیان وجود داشت، اما در حال حاضر هیچ جامعه یهودی فعال در کشور وجود ندارد.

 

 

ورزش و بازی

دوست داشتنی ترین ورزش کشور کریکت است. بازی های محلی، منطقه ای و حتی بین المللی بازی می شود. مسابقه اسب سواری هم نیز محبوب است ، به ویژه در نویس. جشن ماهانه ی نژادها ، با موسیقی و کباب اضافه کردن به روح سرگرم کننده است. نژادها به صورت ماهیانه جشن برگزار می کنند، با موسیقی و کباب اضافه شدە به روح سرگرم کننده است. دوچرخه سواری در کوهستان، گلف، فوتبال و  دیگر سرگرمی های هستند. سنت کیتس همچنین میزبان مسابقات سه گانه سالانه است، که از زمان هفت سال پیش آغاز و به طور فزاینده محبوب شده است. همچنین شنا سالانه در سراسر کانال بین سنت کیتس و نویس وجود دارد. کیم کالینز، در سال ۲۰۰۲ مشترک المنافع و سال ۲۰۰۳ برنده مسابقات قهرمانی جهان دو ۱۰۰M شد کە اهل سنت کیتس و نویس بود.

 

اقتصاد

سنت کیتس و نویس یک فدراسیون دو جزیره است که اقتصاد آن توسط صنعت گردشگری حکمفرماش، کشاورزی و کارخانە جات تولید نور مشخص می شود. اولین صادرات شکر از دهە ۱۹۴۰ بود، اما افزایش هزینه های تولید، قیمت پایین بازار جهانی و تلاش های دولت برای کاهش وابستگی به آن به تنوع رو به رشد بخش کشاورزی منجر شده است. در سال ۲۰۰۵، دولت تصمیم به بستن این شرکت دولتی شکر کرد  ، که ضرر و زیان را تجربه کرده بودند و یکی از عوامل قابل توجهی به کسری بودجه بود.

کشتزارهای سابق شکر بر چشم انداز سنت کیتس تسلط دارد. بسیاری از مزارع نیشکر در حال سوخته شدن هستند و تبدیل بە جایی برای توسعه اراضی، به خصوص در سمت شمالی جزیره، در بخش هایی از سنت جان کاپیستره و کرایستچرچ. کشاورزی، گردشگری، تولید صادرات گرا، و بانکداری بخش برون مرزی در حال توسعه هستند و در حال حاضر مصرف نقش بیشتری را در اقتصاد کشور دارند بعهد می گیرد. رشد بخش گردشگری بە ورود عمدە ارز برای سنت کیتس و نویس تبدیل شده است. این کشور همچنین یک صنعت موفق مونتاژ پوشاک و بزرگترین صنایع مونتاژ الکترونیک را در کارائیب توسعه داده است.

سنت کیتس وابسته به گردشگری برای راندن اقتصادش است. گردشگری در جزیره از سال ۱۹۷۸ در حال گسترش بودە است. در سال ۲۰۰۹، ۴۷۹،۵۸۷ نفر ورود به سنت کیتس در مقایسه با سال ۲۰۰۷   کە ۴۷۳،۳۷۹ نفر وجود داشتند. این رشد نشان دهنده افزایش کمتر از ۴۰٪ در یک دوره دو ساله است. گردشگری رشد می کند تقاضا برای تعطیلات ویژە  دراین رابطه افزایش می یابد.

به امید گسترش گردشگری، سنت کیتس میزبان سالانه جشنواره بە نام موسیقی سنت کیتس است.

سنت کیتس و نویس همچنین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با اعطای شهروندی خود را با برنامه های سرمایه گذاری، مشخص شده در قانون شهروندی خود را در سال ۱۹۸۴ تصویب کرد. اشخاص علاقه مند می توانید با عبور از چک های امنیتی دولت شهروندی را بدست می آورد با سرمایه گذاری کردن در یک املاک و مستغلات مورد تایید شدە می باشد.

 

حمل و نقل

سنت کیتس و نویس دو فرودگاه بین المللی دارد. بزرگترین آن رابرت ال. برادشاو فرودگاه بین المللی در جزیره سنت کیتس با خدمات خارج به جزایر کارائیب، شمال امریکا و اروپا است. ، فرودگاه دیگر، ونس دبلیو آموری فرودگاه بین المللی در جزیره نویس است کە پرواز به سایر نقاط کارائیب دارد.

 

کسب شهروندی اقتصادی با سرمایه گذاری

سنت کیتس اجازه می دهد تا خارجی ها برای به دست آوردن وضعیت شهروند سنت کیتس با استفاده از یک برنامه سرمایه گذاری دولتی به نام تابعیت با سرمایه گذاری استفادە کنند. در سال ۱۹۸۴ تاسیس شد، برنامه شهروندی سنت کیتس قدیمی ترین برنامه برجستە اقتصادی شهروندی از این نوع در جهان است.  با این حال، در حالی که برنامه قدیمی ترین در جهان است، زمانی آن اندازی کردند کە در سال ۲۰۰۶ هنلی و همکارانش تنها شرکت مشاوره شهروندی بین المللی بودند، چونکە درگیر بازسازی این برنامه برای ترکیب با کمک های مالی به صنعت قند در کشور بودند. سنت کیتس “برنامه تابعیت با سرمایه گذاری مزایای متعدد ارائه می دهد. با توجه به وب سایت رسمی خود:  ” http://www.ciu.gov.kn  ” هنگامی که شما شهروندی تحت برنامه شهروندی سنت کیتس و نویس به دست می آورید، شما و خانواده تان از شهروندی کامل برای زندگی لذت می برید و همچنین می توانید بە طرف نسل های آینده توسط نسلتان حرکت کنید، به عنوان شهروندان سنت کیتس و نویس، شما و خانواده تان با گذرنامه اجازه سفر بدون روادید به بیش از ۱۳۰ کشور و منطقه در سراسر جهان را می دهد ، از جمله تمام اتحادیه اروپا. البته شما حق دارید در سنت کیتس و نویس و همچنین در بسیاری از کشورهای عضو CARICOM در هر زمان و برای هر مدت اقامت داشتە باشید.

هر نامزد باید از طریق چندین مراحل قانونی را طی کند و یک سرمایه گذاری مقدماتی به کشور را ایجاد کند و باید الزامات قانونی خاصی را برای واجد شرایط  بودن برای شهروندی، تحت برنامه سرمایه گذاری کامل کند. حداقل سرمایه گذاری کە وجود دارد که باید توسط متقاضی در هر دو مورد املاک و مستغلات و یا در تنوع صنعت قند بنیاد (یک موسسه خیریه عمومی)، برای واجد شرایط بودن برنامە شهروندی اقتصادی سنت کیتس و نویس ایجاد و تایید بشود.

با توجه به هنلی و همکاران، الزامات عبارتند از:

 • سرمایه گذاری در املاک و تعیین شده واقعی با ارزش حداقل ۰۰۰،۴۰۰ دلار، به علاوه پرداخت هزینه دولت و هزینه های دیگر و مالیات.
 • کمک به صندوق تنوع صنعت قند از حداقل ۰۰۰ ۲۵۰ دلار شامل تمام هزینه های دولت اما جدا از هزینه حق الزحمە است که برای گزینه املاک و مستغلات هم بە همین شکل هست.

 

 

بهداشت و آموزش

هشت اداره عمومی مدارس راهنمایی و متوسطه در سنت کیتس-نویس، و چندین دبیرستان های خصوصی وجود دارند.

 

مدارس دولتی سطح راهنمایی و متوسطه

دبیرستان کایون (CHS)

دبیرستان باسهتر (BHS)

دبیرستان واشنگتن آرچیبالد (WAHS)

دبیرستان ورچیلد (VHS)

راهنمایی سدلیرز (SSS)

راهنمایی چارلز میلز (CEMS)

راهنمایی چارلستون (CSS) نویس

راهنمایی گینگرلند (GSS) نویس

مدارس خصوصی راهنمایی و متوسطه

مدرسه صومعه سنت ترزا و مدرسه سنت جوزف، که در سال ۲۰۱۰ ادغام شد تا مفهوم معصوم مدرسه کاتولیک (ICCS) – کودکستان تا کلاس ۱۱  – مدرک نهایی مدرسه راهنمایی سنتی کارائیب.

راهنمایی لین جفرز

مدرسه مونتسوری کودکان

مدرسه آکادمی SKI

 

مرکز سرطان شرق کارائیب

سنت کیتس و نویس بە عنوان یک اوژانس سرطان برای کارائیب شرقی کە واقع در بیمارستان کوه جان سنت در آنتیگوا نظر گرفته شدە است. این مرکز برای شهروندان کارائیب فرصتی برای انجام رادیوتراپی و شیمی درمانی به صورت محلی به جای سفر به ایالات متحده یا بریتانیا فراهم می کند. پروژه تمام شده توسط دکتر آرتور پورتر از آغاز اداره شدە است.

 

 

 1. “St. Kitts and Nevis”. International Monetary Fund. 2016. Retrieved ۱ April2016.
 2. “۲۰۱۵ Human Development Report” (PDF). United Nations Development Programme. 2015. Retrieved ۱۵ December ۲۰۱۵.
 3. Both the names Saint Christopher and Saint Kitts are given in the Constitution of Saint Christopher and Nevis
 4. Cobley, Alan.Crossroads of Empire: The Europe-Caribbean Connection 1492-1992. Cave Hill, Barbados: The Department of History, University of the West Indies, 1994, p. 24.
 5. Ibid, p. 26
 6. Taylor et. al. (ed.), Patrick (2010). The Encyclopedia of Caribbean Religions, Volume 1 A-L. Urbana, IL, Chicago, IL, and Springfield, IL: University of Illinois Press. p. ۸۸۶٫
 7. Cobley, op. cit., p. 28.
 8. p. 27.
 9. Jonnard, Claude M. (2010).Islands in the Wind: The Political Economy of the English East Caribbean. Bloomington, IN: iUniverse. p. Page number not available.
 10. Du Tertre, Jean-Baptiste.Histoire générale des Antilles habitées par les François, 2 vols. Paris: Jolly, 1667, I:5–۶٫
 11. “Nevis islanders apparently vote not to break away”.Milwaukee Journal Sentinel. Associated Press. 11 August 1998.
 12. “Art. 1, Federation of Saint Kitts and Nevis Constitutional Order of 1983”. pdba.georgetown.edu. Retrieved2014-07-08.
 13. USCIS Home Pageat uscis.gov
 14. Ben Cahoon (2000).“Saint Kitts and Nevis”. worldstatesmen.org. Retrieved17 July2010.
 15. Cameron, pg.502
 16. “Missing in Action 2-The Beginning Review”. Movies.tvguide.com. Retrieved2 November ۲۰۱۱.
 17. ESPN – So You Wanna Be An Olympian? – E-ticket at sports.espn.go.com
 18. Rob Jones.“UCI Road World Championships 2010: Elite Men Results – Cyclingnews.com”. com. Retrieved ۲۰۱۶-۰۴-۰۷.
 19. “Citizenship-by-Investment Introduction”. Retrieved ۱۷ June ۲۰۱۳.
 20. Abrahamian, Atossa Araxia. The Cosmopolites: The Coming of the Global Citizen. Columbia Global Reports. ISBN ۹۷۸-۰-۹۹۰۹۷۶۳-۶-۳.
 21. “Visa Restriction Index 2006 to 2016”. com. Retrieved ۲۰۱۶-۰۷-۲۰.
 22. “Saint Christopher & Nevis Citizen by Investment Regulations”. Retrieved ۵ November2013.
 23. “Saint Christopher & Nevis Citizen by Investment Regulations” (PDF). Archived fromthe original (PDF) on 16 August 2013. Retrieved ۱۷ June ۲۰۱۳.
 24. Kalin, Christian H. (2015). Global Residence and Citizenship Handbook. Ideos Publications. ISBN ۹۷۸-۰۹۹۲۷۸۱۸۵۹.
 25. “Citizenship Investment in St. Kitts and Nevis – Henley & Partners”.www.henleyglobal.com. Retrieved ۲۰۱۶-۰۷-۲۰.
 26. ^“Cancer Treatment Center in the Works For St. Kitts And Nevis”. com/. 7 August 2011.
 27. “Work resumes on Eastern Caribbean cancer centre in Antigua”.caribbeannewsnow.com/. 5 March 2013.
 28. “Don’t Forget Arthur Porter”. com/. 29 November 2013.
 29. “No proof Dr. Arthur Porter was acting as Sierra Leone diplomat when arrested in Panama, says envoy to Canada”. com/. 4 June 2013.
 30. “In St. Kitts, passport ‘sales’ lead to escalating political drama”.google.com. 9 June 2014.

 

 

 

 

 

تحقیق شدە توسط محسن معماری

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.