فرم های قضائی

این مقاله توسط کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی ملک پور در خصوص آشنایی با انواع فرم های قضائی تهیه و تنظیم گردیده است. بعضا افراد با مسائل حقوقی گوناگون روبرو خواهند شد و یا ممکن است به مراجع مختلف حقوقی و قضائی مراجعه نمایند . در این مقاله انواع فرم های قضائی جهت دست رسی آسان و آشنایی با فرم های قضائی ذیل فراهم و مهیا گردیده است.

آیا با انواع فرم های قضائی آشنایی دارید ؟ آیا می دانید از فرم های قضایی ذیل در چه زمانی و در کجا باید استفاده نمود ؟ آیا استفاده از فرم های قضائی ذیل الزامی می باشد؟ تشخیص نوع و عنوان دعوی دارای ضابطه خاصی است ؟ ایا افراد می توانند به سلیقه خود هر مفهومی را که اراده می کنند ، برای دعوی تعریف نمایند ؟  انواع فرم های قضائی کدامند ؟ فرم های قضائی مربوطه را از کجا باید تهیه و فراهم نمود ؟ فرم قضایی دادخواست به دادگاه نخستن درکجا و در چه زمانی مورد استفاده قرار خواهد گرفت ؟ فرم قضایی اظهارنامه چیست ؟

فرم های قضایی مربوط به دادخواست نخستین ، دادخواست تجدیدنظر ( واخواهی ) ، فرم قضایی استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت ، اظهارنامه مالیات بر ارث ، رونوشت آگهی حصر وراثت ، دادخواست استخدامی دیوان عدالت اداری ، نمونه برگ شکایت کیفری ، تحقیق از شاکی ، تحقیق از متهم ، تحقیق از گواه ، شکایت کیفری چک بلا محل ، نمونه فرم قضائی دستور عدم پرداخت وجه چک در صورت مفقودی ، سرقت ، نمونه فرم وکالتنامه کانون وکلای دادگستری ، فرم قضائی وکالتنامه کانون مشاوران و …….. در ذیل برای  شما عزیزان ارائه  و تهیه شده است.

 1. فرم دادخواست به دادگاه نخستی

1 1 590x1024 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12844

مطابق با ماده 48 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 ” شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد ”  و مستندا به ماده 1 قانون آئین دادرسی مدنی ، ارائه خواسته و طرح دعوی نزد مرجع قضائی صالح بروی برگه های قضائی و چاپی مخصوص انجام می پذیرد. آنچه محتاج به تقدیم و طرح دعوی ضمن دادخواست است ، مربوط به امور ترافعی می باشد و خوانده دعوی جهت دفاع از حقوق خود در مقابل خواهان از خود دفاع می نماید که این روند نیازمند تشکیل جلسه دادرسی است و قاضی دادگاه با ورود به ماهیت دعوی و رسیدگی به دلایل طرفین نسبت به تشخیص حق تصمیم ماهوی اخذ می نماید. بنابراین در این پروسه ، خواسته دعوی باید بر روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شود.

 1. فرم دادخواست تجدیدنظر ( واخواهی )

2 2 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12843

” تجدیدنظر خواهی ”  بمعنای بازبینی و امری را دوباره مورد بررسی قرار دادن می باشد ، همچنین بمعنای دوباره قضاوت کردن امری است که بدوا مورد تصمیم گیری و قضاوت قرارگرفته است ، بدین معنا که اعمال دادگاه نخستین ( بدوی ) مورد نظرخواهی مجدد قرار خواهد گرفت. اختیارات دادگاه تجدیدنظر ، عینا همان اختیارات دادگاه بدوی است. دادگاه تجدیدنظر امور حکمی و موضوعی را مانند دادگاه بدوی مورد بررسی قرار می دهد. در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در مواد 330 الی 365 در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر ارائه گردیده است.جهات تجدیدنظر خواهی و آرای قابل تجدیدنظر در امور مدنی ، اشخاصی که حق تجدیدنظرخواهی دارند و همچنین مهلت تجدیدنظر خواهی برای اشخاص مقیم ایران و خارج از ایران صحبت گردیده است.

به استناد ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی ، متقاضی تجدیدنظر باید درخواست و یا دادخواست تجدیدنظر خود را ظرف مهلت مقرر در قانون ، برروی برگ های دادخواست یا درخواست تجدیدنظر تنظیم نموده  و تقدیم مرجع صالح نماید. شرایط تنظیم دادخواست تجدیدنظر ، مانند شرایط  تنظیم دادخواست در مرحله بدوی می باشد.

 1. برگ استشهادیه برای اخذ گواهی انحصار وراثت

3 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12842

جهت اخذ گواهی انحصار وراثت ، وراث بایستی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی مراجعه نمایند که ضمن حکم انحصار وراثت ، شورای حل اختلاف ، اقدام به مشخص نمودن تعداد وراث متوفی می نماید. یکی از مدارک لازم برای تقاضای انحصار وراثت ، برگه استشهادیه محضری می باسد که ، اسامی کلیه وراث می بایست در فرم قضائی مخصوص که توسط شورا در اختیار متقاضیان قرار می گیرد . وراث باید شهود خود را معرفی نمایند و در یکی از دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند که فرم قضائی فوق را امضائ نمایند و امضاء شهود فوق توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 1. نمونه اظهارنامه مالیات بر ارث

4 فرم ها و اسناد5 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12841

 

ورثه متوفی ، قائم مقام مورث در امور مالی هستند و بدین جهت فورا می توانند اموال متوفی را تصرف نمایند . قبل از هرگونه تصرفی در اموال متوفی ، یکی از مسائلی که بایستی ورثه بدان توجه نمایند ، بحث مالیات برارث می باشد . اخذ مالیات برارث در حقیقت یکی از سیاست ها و فرایند های قانونی دولت می باشد.وراث متوفی مکلف هستند که حدودا ظرف مدت شش ماه از زمان فوت مورث ، نسبت به تکمیل و و تنظیم اظهارنامه مالیات برارث اقدام نمایند و ضمن اظهارنامه فوق کلیه اقلام ترکه و ارز و قیمت آن را درج نمایند و به حوزه مالیاتی صالح ارائه نمایند.در حقیقت اظهارنامه مالیات برارث یکی از مدارک لازم جهت صدور گواهی انحصار وراثت است.

 1. نمونه رونوشت آگهی حصر وراث

6 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12840

یکی از مراحل اخذ گواهی انحصار وراثت از مرجع صالح ، این است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده ، پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده توسط وراث ، دستور چاپ و انتشار یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار در کشور را ، با هزینه وراث صادر می نماید . در صورتی که در این مدت زمان ، شخصی اعتراضی و یا ادعایی در خصوص پرونده انحصار وراثت داشتند ، با در دست داشتن دلایل به دادگاه مراجعه نمایند. در حقیقت آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یکی از فرایند های اخذ صدور گواهی انحصار وراثت می باشد.

 

 1. نمونه برگ دادخواست استخدامی دیوان عدالت اداری

7 فرم ها و اسناد8 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12838

 

 

براساس قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ، رسیدگی در شعب دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است ، که باید به  زبان فارسی و بروی برگ های چاپی مخصوص تنظیم باشد.موضوع شکایت و خواسته بایستی منجز باشد. صلاحیت دیوان عدالت اداری ، در رسیدگی به شکایات مطروحه اشخاص از دولت می باشد. دیوان در خصوص رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم در مورد تصمیمات و اعمال سازمان های دولتی و اداری رسیدگی خواهد نمود .

 1. نمونه برگ شکایت کیفری

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12786

زمانی که دادگاه برای مرتکب جرمی مجازاتی را مشخص می نماید ، شاکی بدوا بایستی شکایت خود را در دادسرای محل وقوع جرم و یا دادسرای صالح مطرح نماید. شکایت کیفری را می توان در هر کاغذی تنظیم نمود و به مرجع قضائی صالح ارائه کرد. ارجاع و طرح شکایت کیفری در ابتدا در دادسرا انجام می پذیرد و پس از آن جهت تکمیل تحقیقات توسط دادسرا به کلانتری مربوطه ارجاع می شود.

 

 1. نمونه برگ تحقیق از شاکی

9 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12784

 

پس از طرح شکایت از جانب شاکی ، اظهارات شاکی و برگه تحقیق از شاکی در کلانتری تکمیل خواهد شد و امضاء و اثر انگشت وی خواهد رسید.در ضمن ان شاکی شکایت خود و دلایل و زمان و مکان را اظهار می نماید و اظهارات خود را با امضاء و اثر انگشت گواهی می کند.

 

 1. نمونه برگ تحقیق از متهم

10 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12783

 

پس  از طرح شکایت توسط شاکی در دادسرا و ابلاغ توسط کلانتری جهت توضیحات لازمه در مورد شکایت ، متهم بایستی در مرحله تحقیقات مقدماتی دادسرا برگه تحقیق را در پاسخ به شکایت شاکی تکمیل نماید.

 1. نمونه برگ تحقیق از گواه

11 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12782

در صورتی که طرفین شکایت در راستای ادعای خویش در راستای ادله اثبات دعوی ، به شهادت شهود و یا گواهی گواه متمسک کی شوند ، بایستی در مرجع مربوطه شهود خود را حاضر نمایند . دادرس و یا مقام قضائی مربوطه تحقیقات لازم را در برگه تحقیق از گواه بعمل می آورد.

 1. نمونه برگ دادخواست شکایت در اداره کار و امور تعاون

http://khouzestan.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2015/02/58616_orig.pdf

اگر شخصی از کارفرمای خود شکایت دارد ، باید با تنظیم دادخواست و طرح دعوی در اداره کار و امور اجتماعی اقدام نماید. ذینفع بایستی به اداره کار مربوطه مراجعه نماید و دلایل خود را جهت دفاع ارائه نماید.

 1. نمونه فرم اظهارنامه

 

12 فرم ها و اسناد


http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12663

مستندا به ماده 156 و 157 قانون آئین دادرسی مدنی ” هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را بوسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید ، به شرط انکه موعد مطالبه رسیده باشد.  اظهارنامه یکی از طرق قانونی مطالبه حق می باشد که ضمن ان اظهارکننده ( اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی ) حقوقی را که برای خود می شناسد ، ابراز می نماید. تنظیم و طرح اظهارنامه ، ملازمه ای با طرح دعوی و یا دادخواست نخواهد داشت و اشخاص هرگونه اظهار حقوقی و کیفری دارند می توانند ضمن ارسال اظهارنامه به اطلاع طرف برسانند.اظهارنامه در فرم های چاپی مخصوص و متحد الشکل که از سوی وزارت دادگستری تنظیم و طراحی شده است ، بایستی تنظیم گردد.

 1. نمونه فرم دستور عدم پرداخت چک در خصوص مفقودی ، خیانت در امانت ، سرقت و …

13 1 فرم ها و اسنادhttp://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12762

با عنایت به اینکه همواره امکان مفقودی ، سرقت و … نسبت به چک های صادره از جانب افراد و یا دسته چک آنان وجود دارد ، دراین صورت صاحب دسته چک بایستی به شورای حل اختلاف مراجعه نماید و ضمن آن درخواست عدم پرداخت چک و مسدود کردن حساب را نماید و نامه فوق را جهت اقدامات بعدی به بانک مربوطه تحویل نماید.

 

 1. نمونه فرم خام وکالتنامه و قرارداد کانون وکلای دادگستری

14 فرم ها و اسنادhttp://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12662

فرم وکالتنامه فوق توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم گردیده است ، زمانی که اشخاص جهت طرح دعوی و یا دفاع در مراجع قضائی به وکلای دادگستری مراجعه می نمایند ، وکیل مربوطه فرم وکالتنامه  فوق را به موکل ارائه می نماید . در این فرم حدود صلاحیت وکیل طبق ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی با توافق وکیل و موکل مشخص می شود . همچنین مشخصات وکیل و وموکل و نشانی انها توسط وکیل درج خواهد شد. این فرم در سه نسخه می باشد که هر سه نسخه ان توسط وکیل و موکل بایستی امضا شود. نسخه اول جهت ارائه به دادگاه می باشد. نسخه دوم بایستی در اختیار موکل قرار گیرد و نسخه سوم نزد وکیل بایگانی خواهد شد.

 1. نمونه فرم وکالتنامه مشاوران حقوقی ماده 187

15 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12658

فرم وکالتنامه فوق توسط کانون مشاوران ، زیر نظر قوه قضائیه تنظیم گردیده است. زمانی که اشخاص جهت طرح دعوی و یا دفاع در مراجع قضائی به وکلای دادگستری مراجعه می نمایند ، وکیل مربوطه فرم وکالتنامه  فوق را به موکل ارائه می نماید . در این فرم حدود صلاحیت وکیل طبق ماده 35 قانون آئین دادرسی مدنی با توافق وکیل و موکل مشخص می شود . همچنین مشخصات وکیل و وموکل و نشانی انها توسط وکیل درج خواهد شد. این فرم در سه نسخه می باشد که هر سه نسخه ان توسط وکیل و موکل بایستی امضا شود. نسخه اول جهت ارائه به دادگاه می باشد. نسخه دوم بایستی در اختیار موکل قرار گیرد و نسخه سوم نزد وکیل بایگانی خواهد شد.

 1. نمونه برگه وکالتنامه تنظیمی در خارج از کشور

 

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12657

زمانی که شخصی بخواهد در خارج از کشور ایران به فردی در داخل کشور ایران وکالت جهت انجام موضوعی بدهد بایستی نامه ای از اداره کل دفتر ریاست روابط عمومی و امور بین الملل سازمان ثبت به اداره سجلات و احوال شخصیه وزارت امور خارجه فرستاده شود .نامه از اداره مذکور به دفتر نمایندگی سیاسی جمهوری اسلامی ایران در کشور مورد نظر ارسال می شود. کار دار جمهوری اسلامی ایران در آن کشور پاسخ نامه را مبنی بر تائید صحت صدور و تعلق وکالتنامه به موکل به اداره سجلات و احوال شخصیه می فرستد . اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران مجموع مکاتبات دریافتی را از طریق اتوماسیون نامه های اداری در اختیار دفتر اسناد رسمی قرار می دهد.

 1. نمونه فرم قرار تامین خواسته

 16 فرم ها و اسناد

 

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12672

تامین بمعنای توقیف اموال اعم از منقول و غیر منقول محکوم علیه می باشد. زمانی که خوانده پس از طی پروسه حقوقی محکوم می شود ، خواهان بعنوان محکوم له می تواند اموال محکوم علیه را توقیف و بازداشت نماید. درحقیقت صدور قرار تامین خواسته ، اقدامی احتیاطی می باشد که جهت جلوگیری از نقل و انتقال و یا واگذاری اموال مدیون دعوی صورت می پذیرد.

تامین خواسته بایستی از دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگ3ی می نمایدصادر شود . ماده 111 قانون آئین دادرسی مدنی مقرر کرده است ” درخواست تامین از دادگاهی صادر می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ” .

 

 1. نمونه فرم قرار قبولی کفالت

 17 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12664

قرار قبولی کفالت که توسط دادگاه و یا دادسرای صالح صادر می شود ، زمانی است که شخصی تعهد به معرفی و تحویل متهم تحت هر شرایطی به دادگاه را می نماید . بدین معنا که شخص ثالث در دادسرا و یا دادگاه صالح تعهد  ضمانت می نماید که در زمانی که دادگاه دستور می دهد متهم را به دادگاه معرفی و تحویل نماید و در غیر اینصورت وجه الکفاله به نفع صندوق دولت طبق ضوابط قانونی ضبط خواهد شد.

 1. نمونه فرم دستور بازداشت پلاک ثبتی

18 1024x285 فرم ها و اسناد

http://www.hvm.ir/detailnews.aspx?id=12760

در صورتی که شخصی در دعوایی ذینفع می باشد ، می تواند درخواست بازداشت و توقیف پلاک ثبتی مربوطه را دهد و متعاقب ان دادرس می تواند خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه درخواست بازداشت و توقیف پلاک ثبتی را صادر نماید و اخرین اقدامات ثبتی را  جهت ضبط در پرونده کلاسه مربوطه استعلام نماید.

کارشناسان و وکلای موسسه حقوقی ملک پور به شما توصیه می نمایند ، قبل از هرگونه اقدام حقوقی ، تحقیقات و مطالعه لازم را در این خصوص مبذول فرمایید ، چراکه هر کس نمی تواند ، به سلیقه و با تکیه بر دانش شخصی خود ، هر مفهومی را برای دعوی مطرح نماید . انشاء و تنظم لوایح و دادخواست ، علاوه دبر تخصص و دانش نیاز به خلاقیت دارد. شما می توانید به برقراری تماس تلفنی با هر یک از شعب موسسه حقوقی ملک پور از مشاوره رایگان تلفنی جهت به دست آوردن اطلاعات حقوقی استفاده نمایید.

تنظیم کننده : گلنوش باقری