اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا بر چه مبنایی قرار گرفته است؟ اعضا اتحادیه اروپا شامل کدام کشورها می شود؟ دامنه اختیارات اتحادیه اروپا تا به چه مقدار می باشد؟ اتحادیه اروپا دارای چه نهادهای است؟ در این مقاله سعی شده که به شما همراهان همیشگی سایت ملک پور در مورد اتحادیه اروپا توضیحاتی هرچند اجمالی ارایه شود.

حقوقی  اتحادیه اروپا بر این مبنا استوار است که قوانین و مقررات اتحادیه به طور یکسان در کلیه کشورهای عضو به اجرا در آمده و یک نوع وحدت یا مشابهت حقوقی بین کشورهای عضو حاصل گردد. حتی کشورهای که به اتحادیه ملحق می شوند باید طی فرایندی سیستم حقوقی ملی خود و نهادهای آن را متاسب با اصول و قواعد اتحادیه مجددا سازماندهی کنند. مثلا ده کشور اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیه اروپا ملحق شدند ، تغییرات عمده ای در سیستم های حقوقی خود ایجاد کردند . قوانین و مقررات اتحادیه اروپا در یک از قالب های « معاهدات »، « مقررات » ، « دستورالعمل ها» و یا تصمیمات بر سیستم حقوقی کشورهای عضو تاثیر می گذارد.

اساس تشکیل اتحادیه اروپا ، معاهداتی است که توسط کشورهای عضو به تصویب رسیده و بین آنها لازم الاجرا شده است. این معاهدات در ردیف سایر قوانین و یا برتر از قوانین عادی در کشور عضو لازم الاجرا می باشد. بسیاری از قوانین و مقررات مربوط به اتحادیه اروپا در قالب معاهدات گوناگون بین کشورهای عضو به تصویب رسیده است.

بعد از معاهدات مهم ترین نوع قانون گذاری در اتحادیه ، وضع مقررات است. در اتحادیه ارپا صلاحیت قانون گذاری عمدتا به عهده شورا اتحادیه اروپا است که با همکاری و مشورت با کمسیون و پارلمان نسبت به وضع مقررات اقدام می نماید. مقررات مستقیما و بدون نیاز به تشریفات دیگر در کشورهای عضو لازم الاجرا بوده و بخشی از حقوق کشورهای عضو را تشکیل می دهد.

بنابرای نبا تصویب مقررات نیازی به تصویب وتایید مجدد آنها در مراجع قانون گذاری کشور عضو نیست. تا درآن کشور لازم الاجرا تلقی گردد حتی کشور عضو نمی تواند با تصویب مقررات معارض از لازم الاجرا شدن قهریه مقررات جلوگیری نماید و یا از طریق وضع قانون مقررات را به نحو خاصی تعبیر یا تفسیر نماید. البته هر عضو می تواند در تکمیل مقررات قوانین تکمیلی وضع کند ، ولی به شرطی که مفاد  و محتوای مقررات تحت تاثیر قرار نگیرد.

زمانی از دستور العمل ها استفاده می شود که هماهنگ کننده مقررات کشورها در خصوص یک موضوع مورد نظر بوده ولی حصول وحدت در قوانین مقررات مدنظر نباشد.

اتحادیه اروپا اصول و قواعد و حداقل های در خصوص یک موضوع مقرر می دارد . وکشورهای عضو مجاز هستند ، به نحو مقتضی این حداقل ها را در کشور لاز مالاجرا کنند. بنابراین هرکشوری مطابق با سلیقه خود این حداقل را به صورت قانونی در می آورد . تاکنون دستور العمل های متفاوتی توسط شورای اروپا صادر و ابلاغ شده است. مثلا در پنجم آوریل ۱۹۹۳ دستورالعمل شماره ۹۳/۱۳/ EEC جامعه اروپا در خصوص شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده تنظیم گردید. این دستورالعمل از کلیه کشورهای عضو در خواست نمود که حداکثر تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۴ قوانین در جهت رعایت دستورالعمل مذکور به تصویب رسانند.

درصورتی که دولت عضو از اجرای نمودن یک دستورالعمل خودداری نمایند ، اشخاصی که از این امر متضرر شده اند می توانند از دولت خود تقاضا جبران خسارت کنند، مشروط به اینکه اولا: دستورالعمل مزبور حقوقی را برای اشخاص مقرر کرده باشند. ثانیا : این حقوق به روشنی از مفاد دستورالعمل قابل دریافت باشد ، و ثالثا : عدم اجرا دستورالعمل باعث ورود خسارت مزبور به شخص شده باشد.

تصمیمات نسبت به کسانی که مورد خطاب آن تصمیمات قرار می گیرند ، لازم الاجرا می باشد. کسانی که ممکن است مورد خطاب تصمیمات قرار گیرند شامل :  دولت های عضو ، سازمان های اتحادیه و یا اشخاص می باشند.

تصمیمات نیز قانون محسوب شده و نهادهای صالح  برای صدور تصمیمات هستند که برای وضع قانون صالح می باشند. بنابراین تصمیات باید توسط شورای اروپا با همکاری و مشورت کمیسیون و پارلمان اتخاذ گردد. 

نهادهای اتحادیه اروپا

نهادهای اتحادیه اروپا تاسیسات ایجاد شده به وسیله ی معاهدات هستند ، و اختیار اتخاذ تصمیمات الزام آور را دارند و از نمایندگان منتخب تشکیل می شوند. نهادهای اتحادیه اروپا عبارت اند از:

  1. پارلمان اروپا
  2. شورای اروپا
  3. شورا اتحادیه اروپا
  4. کمیسیون جامعه اروپا
  5. دادگاه جامعه اروپا
  6. دادگاه بدوی
  7. دادگاه حسابرسی

پارلمان اروپا

پارلمان اروپا از نمایندگان منتخب دولت های عضو تشکیل می گردد. این نمایندگان در نظارت سیاسی ، قانون گذاری و روند تصویب بودجه ، شرکت می کنند. دبیرخانه پارلمان در لوکزامبورگ ایجاد شده است . هر شهروند اتحادیه اروپا ، حق دارد در مسایلی که مستقیما به وی مربوط می شود به پارلمان دادخواست بدهد.

شورا اروپا

این شورا از روسای حکومت ها یا دولت کشورهای عضو به همراه وزرای خارجه تشکیل می شود و دست کم سالی دوبار برای بحث در خصوص مسایل سیاست و استراتژی خارجی جلسه برگزار می کنند. شورا سیاست کلی اقتصادی را که نقش مهمی را با توجه به حرکت به سمت اتحاد اقتصادی و پولی (EMU ( بازی ، هماهنگ می کند.

شورا اتحادیه اروپا (شورا وزرا)

شورای وزرا ، از نمایندگان دولت های عضو در حد وزارت تشکیل می شود که نماینده منافع ملی متفاوت هستند. در محل وزرای خارجه در جلسات عمومی و وزرای خاص دیگر در جلسات مربوط به حوزه عمل خود ، حضور می یابند. شورا اختیار اتخاذ تصمیم دارد ومی تواند به کمسیون اروپایی اخیار اجرای قوانین خود را بدهد

کمیسیون اروپایی

کمیسیون اروپایی شامل ۲۰ عضو است که براساس صلاحیت عام بیشتر برای عمل به نفع اتحادیه تا عمل به نفع دولت متبوع ، انتخاب می شوند در عمل این امر بدین معنی است که نماینده از هر دولت عضو ، به علاوه نماینده دیگری از ۵ دولت بزرگتر انتخاب می شود. هر عضوی به وزارتی ارجاع می شود که او را مسیول حوزه به خصوصی از سیاست گذاری می نماید.

 

 

دادگاه جامعه اروپایی

دادگاه جامعه اروپایی از ۱۵ قاضی تشکیل می شود و تضمبن می کند که بر تفسیر و اعمال حقوق اتحادیه اروپا بررسی و نظارت می شود دادگاه ، و به وسیله ۹ وکیل یاری می شود که مستقلا برای تنظیم لوایح مستدل در خصوص پرونده ای مطرح نزد دادگاه عمل می کنند. پرونده های کم اهمیت تر در یک شعبه و پرونده های مهمتر بوسیله جلسات عمومی رسیدگی می شوند. دادگاه دعاوی فرجامخواهی را از طرف دول عضو می پذیرد.

دادگاه بدوی

دادگاه جامعه اروپا از شورا ، ایجاد دادگاهی را برای رسیدگی به دعاوی خاص ، در خواست کرد تا بتواند روی کار خود در مورد یگنواختی تفسیر قوانین اتحادیه تمرکز کند. دادگاه بدوی در اتبر ۱۹۸۸ تاسیس شده ومتشکل از ۱۵ عضو است . این دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه از سوی شهروندان اتحادیه و دعاوی مربوط به اموری از قبیل کشاورزی ، ماهیگیری ف حمل و نقل را دارد.

دادگاه حسابرس

این نهاد متشکل از ۱۵ عضو است ، به این صورت که از هر دولت عضو یک نماینده وجود دارد . اعضا به وسیله شورا و با مشورت پارلمان منصوب می شوند. هر عضو برای فعالیت به یک بخش اقتصادی ویژه مربوط به حساب های اتحادیه ارجاع می شود.

شما متقاضیان گرامی می توانید در مورد کسب اطلاعت بیشتر  با موسسه حقوقی ملک پور در ارتباط باشید.  موسسه حقوقی ملک پور با سالها سابقه درخشان در امر مهاجرت همچنین ارایه مشورت های در مورد حقوق بین الملل شما را یاری دهد. شما می توانید با موسسه حقوقی ملک پور از طریق تلفن مشاوره رایگان دریافت نموده و همچنین از طریق مشاوره حضوری از تجربیات و اطلاعات کافی مشاوران و وکلای حقوق بین الملل کارآمد را به دست آورید.

 

امید محمدی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.